Algemene Voorwaarden Cake and Cooky

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Borg
Artikel 12 – Annulering van een bestelling
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Onvoorziene omstandigheden
Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afhaaladres: het adres waarop de klanten ontvangen worden;
2. Klant: een natuurlijk persoon of bedrijf;
3. Dag: kalenderdag;
4. Product: de bestelling, denk aan taart, cupcakes, etc.;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Onderneming: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan klanten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de onderneming en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: e-mail en Whatsapp;
11. Vestigingsadres: het adres waarop de onderneming ingeschreven staat.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Onderneming: Cake and Cooky
Afhaaladres: Hofmeyrstraat 12a te Amsterdam
Telefoonnummer: 06-81142037
E-mailadres: info@cakeandcooky.nl
KvK-nummer: 63128500

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cake and Cooky en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cake and Cooky voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Cake and Cooky zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3. Als Cake and Cooky gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden gebak, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cake and Cooky niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Het gebak zal nooit één op één gekopieerd worden aan de hand van een door de klant aangeleverde afbeelding. Cake and Cooky zal de afbeelding slechts ter inspiratie gebruiken.
6. Indien tijdens het maken/decoreren van het gebak blijkt dat er een kleine aanpassing(en) gedaan dient te worden, behoudt Cake and Cooky zich het recht voor die kleine aanpassingen door te voeren. Grote aanpassingen zullen altijd in overleg met de klant plaats vinden.
Aanbod op de website www.cakeandcooky.nl:
7. Cake and Cooky dient de bestelling altijd eerst te bevestigen voordat de overeenkomst gesloten is. De bevestiging hangt af van de beschikbaarheid.
8. Wanneer gebleken is dat Cake and Cooky genoeg beschikbaarheid heeft voor de bestelling dan zal de bestelling, die via de website geplaatst is, via Whatsapp of per e-mail bevestigd worden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging door Cake and Cooky van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld via whatsapp) heeft aanvaard, bevestigt Cake and Cooky onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cake and Cooky is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Cake and Cooky kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cake and Cooky op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De klant kan de bestelling niet retourneren, vanwege hygiënisch oogpunt en omdat het gaat om maatwerk van bederfelijk waar.

Artikel 7- De prijs

1. Alle bedragen zijn in euro’s (€) en inclusief BTW.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden gebak en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Cake and Cooky gebak of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Cake and Cooky geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. (Denk aan de prijs van vanille, fruit etc.)
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Cake and Cooky dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

1. Cake and Cooky staat er voor in dat het product voldoet aan de besproken wensen.
2. Bij het decoreren van de taart behoudt Cake and Cooky zich het recht van – zonder af te wijken van de besproken wensen – artistieke vrijheid voor.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. Cake and Cooky zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van gebak.
2. Het afhaaladres is Hofmeyrstraat 12a, 1091LZ te Amsterdam.
3. Cake and Cooky is een bakkerij vanuit huis en biedt geen mogelijkheid om klanten te ontvangen anders dan voor het afhalen van een bestelling.
4. Wanneer de bestelling is afgehaald is Cake and Cooky in geen geval verantwoordelijk voor het vervoer van de bestelling.
5. Wanneer de beschikbaarheid dit toelaat is bezorging in Amsterdam mogelijk voor een tarief van €14,95. Over bezorgingen buiten Amsterdam is overleg mogelijk.
6. Bruidstaarten en -cupcakes worden altijd bezorgt op de locatie waar de taart wordt aangesneden.
7. Cake and Cooky is niet verantwoordelijk voor de geleverde taart, nadat deze is afgeleverd.
8. Het gebak van Cake and Cooky mag na levering niet onder een andere (merk)naam verkocht en/of gepubliceerd worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
2. Cake and Cooky is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
3. In elke geval dat Cake and Cooky wel aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het order/ factuur bedrag.

Artikel 11 – Borg

1. Standaards, interne frames en andere presentatie onderdelen kunnen van Cake and Cooky worden geleend waarvoor de klant een borg in geld zal moeten voldoen. Afhankelijk van het product zal de borg worden bepaald.
2. Indien er beschadigingen e.d. aan de standaard (en/of andere onderdelen) is, zal het borgbedrag niet of gedeeltelijk worden geretourneerd.
3. De standaards en andere onderdelen kunnen ook op een basis van ‘you break it, you buy it’ principe worden uitgeleend. Het staat Cake and Cooky vrij om over deze manier van uitlenen te beslissen.

Artikel 12 – Annuleren van een bestelling

1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de leverdatum.
2. Bruidstaarten en bestellingen vanaf 50 personen zijn een uitzondering op lid 1. Deze kunnen tot uiterlijk een maand voor de leverdatum geannuleerd worden.
3. Mocht de klant op een later moment dan de in lid 1 en 2 genoemde termijnen willen annuleren, dan zal 50% van de totaalprijs in rekening worden gebracht. Wanneer de klant de bestelling drie dagen van te voren annuleert, dan zal 75% van de totaalprijs in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Betaling

1. Na het sluiten van de overeenkomst heeft de klant een betalingsverplichting tegenover Cake and Cooky. Het afgesproken bedrag kan op de in lid 2 genoemde methoden betaald worden.
2. De betaling kan contant in euro’s bij afhalen, of vooraf per bank (op rekeningnummer: NL21 INGB 0655 6207 02 t.n.v. C.J. Zijm) overgemaakt worden.
3. In geval van levering op factuur (deze methode zou in overleg gekozen kunnen worden) heeft de klant 14 dagen de tijd om het bedrag te voldoen.
4. Wanneer de betaling van lid 3 niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, zal Cake and Cooky de vordering overdragen aan een incassobureau.
5. Bruidsbestellingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de leverdatum betaald te zijn.

Artikel 14 – Onvoorziene omstandigheden

1. Cake and Cooky is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé omstandigheden een bestelling te annuleren.
2. Cake and Cooky zal de klant in een dergelijk geval doorverwijzen naar verschillende bakkersplatforms, waar de klant een andere bakker kan vinden voor de opdracht.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Al het gebak van Cake and Cooky wordt met de grootste zorg bereid en gedecoreerd. Mocht een klant echter niet tevreden zijn, dan dient een gedeelte van het geleverde product bewaard te worden door de klant voor afhandeling van de klacht.
2. De klant dient de klacht binnen 24 uur na levering te melden aan Cake and Cooky. Klachten die later worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
3. Cake and Cooky zal de klacht beoordelen en indien nodig een passende oplossing aanbieden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op elke overeenkomst aangegaan door Cake and Cooky is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten aangegaan door Cake and Cooky zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.